คณะกรรมการ/องค์กรนักศึกษา

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา

ประธานชั้นปี

ชั้นปีที่ 1
นายภูภพ ยุคุณธร ยาหลี รหัสนักศึกษา 6110710044
นายพีรวิชญ์ สินสงวน รหัสนักศึกษา 6110712032

   

ชั้นปีที่ 2
นายพชร สุทธาพิทักษ์ รหัสนักศึกษา 6010710078
นางสาวธัญญรัตน์ รุ่งเรืองอุดมกิจ รหัสนักศึกษา 6010712044

   

ชั้นปีที่ 3
นายธีรโชติ เสาวคนธ์ รหัสนักศึกษา 5910710034
นางสาวมัชฌิมา แสงเรือง รหัสนักศึกษา 5910712064

   

ชั้นปีที่ 4
นางสาวณัฐนิช เอกวัฒนพล รหัสนักศึกษา 5810710018
นางสาวพิราวรรณ ขุนกิจ รหัสนักศึกษา 5810712022

   

ชั้นปีที่ 5
นางสาวเมธาพร บุญช่วย รหัสนักศึกษา 5710710038
นางสาวชุตินันท์ ชาญตระกูลทวี รหัสนักศึกษา 5710712008

   

ชั้นปีที่ 6
นางสาวสุทธาสินี สุทัสน์มาลี รหัสนักศึกษา 5610710061
นายศุภกันต์ รัถยารังสี รหัสนักศึกษา 5610712039