x ปิดรับสมัครแล้ว

ด้วยเครือเจริญโภคภัณฑ์ ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาเยาวชนของชาติ จึงมีนโยบายสนับสนุน ช่วยเหลือ นิสิต นักศึกษา ให้มีทุนทรัพย์เพียงในการศึกษา จนสำเร็จการศึกษา


logo cpg

ด้วยเครือเจริญโภคภัณฑ์ ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาเยาวชนของชาติ จึงมีนโยบายสนับสนุน ช่วยเหลือ นิสิต นักศึกษา ที่มีความประพฤติดี เรียนดี มีความมุ่งมั่น มีความเป็นผู้นำ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีทุนทรัพย์เพียงในการศึกษา จนสำเร็จการศึกษา พร้อมทั้งจัดให้ได้รับการฝึกอบรม การทำโครงการต่าง ๆ การฝึกประสบการณ์ และการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ อันจะมีผลให้ผู้รับทุนการศึกษา ประสบความสำเร็จทั้งในด้านการเรียน และการสร้างเสริมทักษะที่จำเป็นต่อการพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติในอนาคต 

 

โดยระดับอุดมศึกษา จำนวน 90 ทุน โดยเป็นทุนต่อเนื่อง 3 ปีการศึกษา จนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับสาขาวิชาด้านเภสัชศาสตร์ ผู้สมัครต้องอยู่ชั้นปีที่ 4 ในปรการศึกษา 2563 และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงชั้นปีล่าสุดที่มีผลการเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วัน ที่ 1 กรกฎาคม จนถึง  31 สิงหาคม 2564

 

รายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงวิธีการสมัคร ดังประกาศที่แนบมานี้

 

ประกาศเครือเจริญโภคภัณฑ์