ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเภสัชศาสตร์รับทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1

มีนักศึกษาได้รับทุนทั้งหมด 95 คน ตรวจสอบรายชื่อได้จากเอกสารที่แนบมา

 ประกาศผู้ได้รับทุน64-COVID-1.pdf

 

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าว รายงานตัวพร้อมส่งหลักฐานการรับเงินทุนการศึกษา (สําเนาหน้าสมุดบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์)

ที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หน่วยกิจการนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์

ภายใน วันที่ 30 กรกฎาคม 2564