ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเภสัชศาสตร์รับทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 2)


ตามที่ มหาวิทยาลัยได้จัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2564 ให้กับคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 956,452.01 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบสองบาทหนึ่งสตางค์) โดยคณะฯ ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษาดังกล่าว และคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาฯ ได้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาผู้ขอรับทุนการศึกษา รอบที่ 1 (ครั้งที่ 2) เรียบร้อยแล้ว มีมติจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา ดังนี้


ทุนการศึกษาทั่วไป จำนวน 5 ทุนๆ ละ 10,000 บาท

  1. น.ส.อุมาพร เจริญผาสุข รหัสนักศึกษา 5910712044
  2. นายต่วนรุสลาน หะยีลาเต๊ะ รหัสนักศึกษา 6010712043
  3. น.ส.นูซีลา มาหะมะ รหัสนักศึกษา 6110712024
  4. นายซามิล อับดุลวายับ รหัสนักศึกษา 6310710014
  5. นายปรเมศวร์ เกิดละเอียด รหัสนักศึกษา 6310710035


ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าว รายงานตัวพร้อมส่งหลักฐานการรับเงินทุนการศึกษา (สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ระบุมุมบนด้านขวา "ทุน COVID รอบ 1/64") ที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หน่วยกิจการนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์

ภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2564


ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

✎เอกสารแนบ (คลิกที่นี่)