tbl detail status

 
id
สถานะดำเนินการ
1 ส่งโครงการพิจารณา
2 ปรับแก้ไขโครงการ
3 อนุมัติโครงการ/กำลังดำเนินการจัดโครงการ
4 รายงานการจัดโครงการ