​ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562


 

ชั้นปีที่  สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ  สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม

1

นายปริญญ์ สิริชูทรัพย์

รหัสนักศึกษา 6210710015

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

นายบริภัสณ์ จาเดิม

รหัสนักศึกษา 6210712055

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


2

นายธนา อัครกุลพงศ์

รหัสนักศึกษา 6110710030

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

นางสาวสินภัทร วรรณศรี

รหัสนักศึกษา 6110712038

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


3

นางสาวพนิดา ผู้ช่วย

รหัสนักศึกษา 6010710038

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

นายธารินทร์ กิตติธรกุล

รหัสนักศึกษา 6010712013

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


4

นางสาวทัศดาว พิทักษ์ไตรกุล

รหัสนักศึกษา 5910710028

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

นางสาวศรีวิลาศ ศรีคิรินทร์

รหัสนักศึกษา 5910712031

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


5

นางสาวสิรีธร จรัสจินดาวงศ์

รหัสนักศึกษา 5810710054

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

นางสาวพัสตราภรณ์ เยี่ยงกุลเชาว์

รหัสนักศึกษา 5810712020

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


6

นางสาวอารยา วงค์เมฆ

รหัสนักศึกษา 5710710102

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

นายชูเกียรติ บิลกาญจน์

รหัสนักศึกษา 5710712009

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562


 

ชั้นปีที่  สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ  สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม

1 นายภูมิพัฒน์  บุญมาปลูก

รหัสนักศึกษา 6210710052

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวอิสริยะ  ตันสกุล

รหัสนักศึกษา 6210712043

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


2 นางสาวจิตรอรุณ  เกตุแก้ว

รหัสนักศึกษา 6110710010

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวนิศาชล  สวัสดี

รหัสนักศึกษา 6110712052

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


3 นายเอกราช  เพ็ชรรัตน์

รหัสนักศึกษา 6010710063

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวชวิศา  ศรีวัฒนวรัญญู

รหัสนักศึกษา 6010712061

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


4 นางสาวพราวนภา  แสงทอง

รหัสนักศึกษา 5910710057

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวนาซนีน  ไวยรูป

รหัสนักศึกษา 5910712061

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


5 นางสาวสิริยาภรณ์  ศรีสุวรรณ

รหัสนักศึกษา 5810710086

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวกรกนก  วัฒนา

รหัสนักศึกษา 5810712004

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


6 นางสาวอามีนา  ยีหมะ

รหัสนักศึกษา 5710710101

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 นายกิตติพจน์  แซ่ตัน

รหัสนักศึกษา 5710712049

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.