​ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563


 

ชั้นปีที่  สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ  สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม

1

นายนัธทวัฒน์  เสริมเกียรติวัช

รหัสนักศึกษา 6310710027

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวศิรินทร์ทิพย์  จอนนิตย์

รหัสนักศึกษา 6310712050

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


2

นางสาวณัฐกาญจน์  ไพศาลสิทธิ์

รหัสนักศึกษา 6210710073

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวสรุตา  อาพัทธพงศ์

รหัสนักศึกษา 6210712016

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


3

นายตันติกร  อินทร์ขัน

รหัสนักศึกษา 6010710111

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายภัทรพล  บัลลพาภินันท์

รหัสนักศึกษา 6110712033

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


4

นางสาวกิ่งกาญจน์  เชาวนานันท์

รหัสนักศึกษา 6010710008

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวลดาวรรณ์  ขวัญชัย

รหัสนักศึกษา 6010712047

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


5

นางสาวอัชฌาริกา  ทองจันทร์

รหัสนักศึกษา 5910710085

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายวุฒิโชค  นุ่นจุ้ย

รหัสนักศึกษา 5910712030

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


6

นางสาวณัฏฐณิชา  ชูทิพย์

รหัสนักศึกษา 5810710064

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวสุทธิดา  ห้วยล้ำ

รหัสนักศึกษา 5810712061

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

นางสาวศุภวิชญ์  แสงดี

รหัสนักศึกษา 5810712031

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563


 

ชั้นปีที่  สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ  สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม

1

นางสาวพณิชา  สังข์สวัสดิ์

รหัสนักศึกษา 6310710042

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายยศพัฒน์  พัชบูรณ์

รหัสนักศึกษา 6310712057

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


2 นายพันธกันต์  พรหมแก้ว

รหัสนักศึกษา 6210710019

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     

นายภัทรภณ  สุขพรหม

รหัสนักศึกษา 6210712062

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


3

นายศุภชัย  ตันตินิติธรรม

รหัสนักศึกษา 6110710060

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     

นายพงศ์ศิริ  เดชบุญญาภิชาติ

รหัสนักศึกษา 6110712028

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


4

นางสาวพิชามญชุ์  แซ่โค้ว

รหัสนักศึกษา 6010710105

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายอภิรักษ์  สุปรียสุนทร

รหัสนักศึกษา 6010712057

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


5

นางสาวพัทธนันท์  สุขโข

รหัสนักศึกษา 5910710094

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     

นางสาวนิจสิรี  จันทร์แก้ว

รหัสนักศึกษา 5910712016

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


6

นายสันตชัย  ณ นคร

รหัสนักศึกษา 5810710104

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวสุทธิดา  ห้วยล้ำ        

รหัส  5810712061                

อีเมล   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

   

 

นายศุภวิชญ์  แสงดี

รหัส 5810712031

อีเมล  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.