หน้าแรก : เข้าระบบ
student

วัตถุประสงค์ :

ใช้สำหรับติดตามข้อมูลผลการศึกษาของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ได้แก
รายงานติดตาม GRADE GPA GPAX ทั้งหมด และ GPA GPAX ที่ต่ำกว่า 2.30
รายงานผลการเรียน ใช้สำหรับค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาคณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
ค้นหาข้อมูลและส่งออกจากระบบในรูปแบบไฟล์ Excel


Artisteer