เพื่อเป็นหน่วยงานกลางที่สนับสนุนนโยบายและเจตนารมณ์ตามภารกิจหลักของคณะ และ มหาวิทยาลัยในด้านกิจการนักศึกษา ให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยการประสานนโยบายของคณะ และ มหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์หลักและแผนกลยุทธ์ของคณะ และ มหาวิทยาลัย ตลอดจนการดูแลความเรียบร้อยของนักศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยสนับสนุนและจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่หลากหลายและมีคุณภาพ