วินัยนักศึกษา
     "มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีวัตถุประสงค์ที่จะเชิดชูเกียรติและศักดิ์ศรีของนักศึกษาส่งเสริมจริยธรรม วัฒนธรรม และคุณธรรมของนักศึกษา และธำรงไว้ซึ่งความเป็นระเบียบเรียบร้อย อันเป็นทางนำมาซึ่งชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย จึงได้ตราข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย วินัยนักศึกษาขึ้น"

     วินัยนักศึกษา เป็นเรื่องราวการจัดระเบียบเพื่อการอยู่ร่วมในสังคม เป็นกรอบกติกาที่มหาวิทยาลัยจัดวางไว้เพื่อมุ่งพัฒนาความคิด และความประพฤติที่เกี่ยวกับศีลธรรม จรรยา การที่นักศึกษาเป็นจำนวนมากมาอยู่ร่วมกันย่อมมีปัญหาหลายประการเกิดขึ้น จึงจำเป็นต้องมีระเบียบเพื่อให้บุคคลได้ประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปกติสุข และความปลอดภัยของสังคมส่วนรวม สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืน หรือละเมิดระเบียบย่อมจะต้องได้รับการลงโทษตามที่ได้กำหนด


บทความวินัยนักศึกษา


ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ

  ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๖๐
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
  หนังสือหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องในงานวินัยนักศึกษา
  รูปแบบการแต่งกายของนักศึกษาหญิงที่ประสงค์จะใช้ผ้าคลุมศีรษะ
  ซักซ้อมการปฏิบัติราชการวินัยนักศึกษา : ข้อคิดจากการสัมมนาวินัยนักศึกษา
  ประกาศม.สงขลานครินทร์ เรื่อง การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์ขององค์กรกิจกรรมนักศึกษา
  ประกาศม.สงขลานครินทร์ เรื่อง การแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. 2543
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2547
  วิธีการสอบสวนพิจารณาโทษกรณีนักศึกษากระทำผิดวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2548
  ประกาศฯ เรื่องข้อกำหนดการใช้ผ้าคลุมศีรษะ 2548
  ประกาศฯ เรื่องห้ามนศ.ที่พักในหอพักนศ.มีหรือใช้รถจักรยานยนต์ 2548
  ประกาศฯ แนวปฏิบัติในการสอบ 2548
  ระเบียบฯ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 2550
  ประกาศฯ การลงโทษนศ.ที่ทำผิดว่าด้วยระบบจราจร 2545
  ประกาศฯ มาตรการลงโทษนศ.เล่นการพนัน 2538
  ข้อบังคับฯ เครื่องแบบนศ. 2512
  ระเบียบฯ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2552
  ประกาศฯ เรื่อง การแต่งกายของนักศึกษา
  ประกาศฯ เรื่องมาตรการรอการลงโทษนักศึกษาผู้กระทำผิดวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2548
  ระเบียบฯ ว่าด้วยหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2551
  ประกาศฯ เรื่อง ข้อปฏิบัติและข้อห้ามเกี่ยวกับหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2551