กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


     มหาวิทยาลัยได้กำหนดนโยบายให้นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาในปี การศึกษา 2550 เป็นต้นไป ทุกคณะ วิทยาเขต และเขตการศึกษา จะต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด จึงจะได้รับการเสนอชื่อเพื่อขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

     กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาที่จะต้องเข้าร่วมในระหว่างที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 – ปีสุดท้าย มีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 17 กิจกรรม มีจำนวนหน่วยชั่วโมงที่เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 100 หน่วยชั่วโมง

Download แนวปฏิบัติสำหรับทรานสคริปกิจกรรมของนักศึกษารหัส 50 - 59 

Download แนวปฏิบัติสำหรับทรานสคริปกิจกรรมของนักศึกษารหัส 60 เป็นต้นไป