กระบวนการจัดการด้านทุนการศึกษา

กระบวนการจัดการทุนการศึกษา

Flowchart การจัดการด้านทุนการศึกษา

Flowchart การจัดการมอบเงินทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษารับทุน 


กระบวนการจัดการด้านให้คำปรึกษาแนะแนว

กระบวนการจัดการให้คำปรึกษาแนะแนว

Flowchart การจัดการให้คำปรึกษาแนะแนว


กระบวนการจัดการด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

กระบวนการจัดการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

Flowchart การจัดกิจกรรมนักศึกษา

Flowchart โครงการฝ่ายกิจการนักศึกษา

Flowchart การบันทึกทรานสคริปกิจกรรม (ระบบใหม่)

Flowchart การบันทึกทรานสคริปกิจกรรม (ระบบเก่า)

Flowchart การจัดโครงการคณะเภสัชศาสตร์พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่

Flowchart การจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบอาจารย์ที่ปรึกษา

Flowchart การจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

Flowchart การขออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศ สำหรับนักศึกษา

Flowchart การขออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศ สำหรับอาจารย์ฝ่ายพัฒนานักศึกษา


กระบวนการจัดการด้านวินัยนักศึกษา

กระบวนการจัดการวินัยทั่วไป

กระบวนการจัดการกรณีผิดวินัย

Flowchart การจัดการวินัยนักศึกษา


กระบวนการจัดการด้านการเรียนการสอน

Flowchart การผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา

Flowchart การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการทุน

Flowchart การค้นหาผลการเรียนสูงสุด 10 อันดับ


กระบวนการจัดการด้านสุขภาพและสวัสดิการ 

Flowchart การจัดการกรณีนักศึกษาเจ็บป่วย

Flowchart การจัดการสวัสดิการนักศึกษา

Flowchart การคัดกรองโรคซึมเศร้า

Flowchart การปฏิบัติกรณีนักศึกษามีปัญหาสุขภาพจิต


กระบวนการจัดการด้านการทำงานและรางวัล

Flowchart การจัดกิจกรรม JOB Fair

Flowchart การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น