ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง


  1. ประกาศการผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ พ.ศ. 2561
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ พ.ศ. 2562
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ พ.ศ. 2563
  5. ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)