ทุนทำงานแลกเปลี่ยน

 

ทุนทำงานแลกเปลี่ยนคณะเภสัชศาสตร์

นักศึกษาที่มีความเดือดร้อนด้านการเงินในการศึกษา สามารถเขียนคำร้องขอรับทุนเป็นกรณีพิเศษ 

พิมพ์หรือเขียนในกระดาษ A4 บอกเล่าถึงปัญหาความเดือดร้อนและเหตุผลความจำเป็นที่ต้องการขอรับทุน

ส่งหน่วยกิจการนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ได้ตลอดปีการศึกษา

โทร. 074-288834, 091-0499577

เว็บไซต์งานกิจการนักศึกษา คณะฯ : http://student.pharmacy.psu.ac.th/

อีเมลงานกิจการนักศึกษา คณะฯ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

ทุนทำงานแลกเปลี่ยน กองพัฒานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่

รูปแบบการทํางานทุนทํางานแลกเปลี่ยน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

  1. รูปแบบที่ 1 ค่าตอบแทนการทํางานแบบงานรายชั่วโมง เป็นลักษณะงานที่ปฏิบัติงานเก็บสะสมจํานวนชั่วโมง เช่น งานเอกสาร งานพิมพ์งาน งานดูแลห้องสมุด เป็นต้น นักศึกษาจะได้รับค่าตอบแทน
    ชั่วโมงละ 50 บาท 
  2. รูปแบบที่ 2 ค่าตอบแทนการทํางานแบบงานรายวัน เป็นลักษณะงานที่ปฏิบัติงานรายวัน โดยมีเวลาการปฏิบัติงานในแต่ละวันไม่น้อยกว่าวันละ 7 ชั่วโมง นักศึกษาจะได้รับค่าตอบแทนวันละ 350 บาท
  3. รูปแบบที่ 3 ค่าตอบแทนการทํางานแบบงานเหมาจ่าย เป็นลักษณะงานที่นักศึกษาต้องใช้ความรู้ ความสามารถพิเศษในการปฏิบัติงาน เช่น งานออกแบบต่าง ๆ งานเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
    นักศึกษาจะได้รับค่าตอบแทนตามชิ้นงานที่หน่วยงานกําหนด ไม่เกิน 5,000 บาท/ชิ้นงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม https://student.psu.ac.th/fund_job/index.php