ตามข้อบังคับคณะเภสัชศาสตร์ ว่าด้วย การแต่งกายของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2559

มีผลบังคับใช้สำหรับนักศึกษำเภสัชศำสตร์ระดับปริญญำตรี ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2559 เป็นต้นไป

ประกำศ ณ วันที่ 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560

 

แบบเสื้อกาวน์สั้น