ข่าวเรื่องทุนการศึกษา

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2

x ปิดรับสมัครแล้ว

สำหรับผู้ที่ไม่ได้สมัครทุนทั่วไป (ขาดแคลน) และทุน COVID-19 รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมา รับสมัครระหว่างวันที่ 6-17 กันยายน 2564 

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเภสัชศาสตร์รับทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 2)

x ปิดรับสมัครแล้ว

ด้วยเครือเจริญโภคภัณฑ์ ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาเยาวชนของชาติ จึงมีนโยบายสนับสนุน ช่วยเหลือ นิสิต นักศึกษา ให้มีทุนทรัพย์เพียงในการศึกษา จนสำเร็จการศึกษา

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเภสัชศาสตร์รับทุนการศึกษาสนับสนุนการเรียนออนไลน์

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเภสัชศาสตร์รับทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเภสัชศาสตร์รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2564

x ปิดรับสมัครแล้ว

ทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 

คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564