ข่าวเรื่องทุนการศึกษา

x ปิดรับสมัครแล้ว

ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2564

(ประเภททุนทั่วไป)

x ปิดรับสมัครแล้ว

ทุนการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 

(สำหรับนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์)

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเภสัชศาสตร์รับทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 รอบที่ 2

x ปิดรับสมัครแล้ว

บริษัท ซีพี ออลส์ จำกัด (มหาชน) และหน่วยงาน eXta Health & Wellness รับสมัครทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ สำหรับการเรียนในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต

ผลการคัดเลือกนักศึกษาเภสัชศาสตร์รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 23 ทุน

ช่องทางในการสมัครขอรับทุนการศึกษา นอกจากทุนผ่านคณะฯ และทุนทำงานแลกเปลี่ยน

ประกาศรายชื่อนักศึกษาได้รับทุนการศึกษา (เพิ่มเติม) และทุนทำงานแลกเปลี่ยนปีการศึกษา 2563 จากการรับสมัครเมื่อวันที่ 1-15 มิถุนายน 2563