คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดทำคู่มือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ฉบับออนไลน์


คู่มือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

กดที่รูปภาพ เพื่ออ่านคู่มือฉบับเต็ม

0 0 27 1

 

แนะนำคณะผู้บริหาร คณะเภสัชศาสตร์

rxadminteam banner22

 

 

วิดีโอกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปี2564

รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

 

ภก.กษิดิ์เดช ทองผ่อง 

นายกสมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. ธนภร อำนวยกิจ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภญ. ชิตชไม โอวาทฬารพร 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์

 

แนะนำอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2564

cogteam banner article

 

 

แนะนำระบบการเรียนการสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

 

แนะนำระบบการเรียนการสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ

 

แนะนำระบบการเรียนการสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

 

 

บริการต่าง ๆ จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ

นักศึกษาสามารถศึกษาบริการจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ ได้ตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ต่อไปนี้

  1. งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองกิจการนักศึกษา (https://studentloan.psu.ac.th/home)
  2. สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร (https://clib.psu.ac.th/
  3. หอประวัติ ม.อ. (http://www.psuhistory.psu.ac.th/
  4. สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) (https://kyl.psu.th/aZf5UFdkO

4 fold orient