cogteam banner

 ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกท่าน สำหรับในหน้านี้จะขอแนะนำอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (64xxxxxxxx)

 

อาจารย์ที่ปรึกษา

Anuchit2   รองศาสตราจารย์ ดร. อนุชิต พลับรู้การ

ภาคเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์

โทร. 074-428220

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษารหัสนักศึกษา

สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ 6410710001 - 0015

 

     
Supinya   รองศาสตราจารย์ ดร. สุภิญญา ติ๋วตระกูล

ภาคเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์

โทร. -

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษารหัสนักศึกษา

สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ 6410710016 - 0030

 

     
sirevan  

รองศาสตราจารย์ ดร. สิรีวรรณ แก้วสุวรรณ

ภาคเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์

โทร. 074-288893

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษารหัสนักศึกษา

สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ 6410710031 - 0045

 

     
Pharkphoom  

รองศาสตราจารย์ ดร. ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์

ภาคเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์

โทร. 074-288980

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษารหัสนักศึกษา

สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ 6410710046-0060

 

     
Juraithip   รองศาสตราจารย์ ดร. จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล

ภาคเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์

โทร. 074-288887

อีเมล  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษารหัสนักศึกษา

สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ 6410710061 - 075

 

     
Sukanya   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา เดชอดิศัย

ภาคเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์

โทร. 074-288888

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษารหัสนักศึกษา

สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ 6410710076 - 0090

 

     
Panupong   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์

ภาคเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์

โทร. -

อีเมล -

 

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษารหัสนักศึกษา

สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ 6410710091 - 0105

 

     
Chatchai  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล

ภาคเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์

โทร. 074-428220

อีเมล  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษารหัสนักศึกษา

สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 6410712001 - 2015

 

     
Jindaporn  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์

ภาคเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์

โทร. 074-288987

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษารหัสนักศึกษา

สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 6410712016-2030

 

     
Pimpimon1   อาจารย์ ดร. พิมพ์พิมล ตันสกุล

ภาคเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์

โทร. 074-288887

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษารหัสนักศึกษา

สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 6410712031 - 2045

 

     
Athip  

อาจารย์ ดร. อธิป สกุลเผือก

ภาคเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์

โทร. -

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษารหัสนักศึกษา

สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 6410712046 - 2060