การบริการสุขภาพ (ปี 2566)

ผู้มีสิทธิ : นักศึกษา วข.หาดใหญ่ สัญชาติไทย และชำระค่าบำรุงสุขภาพแล้ว

 

1). นักศึกษาที่ขึ้นสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า ร.พ.สงขลานครินทร์

  1. มีสิทธิเข้ารับบริการที่ คลินิกปฐมภูมิ คลินิกเฉพาะโรค คลินิกทันตกรรม ห้องฉุกเฉิน หรือศูนย์สุขภาพ นศ. โดยไม่ต้องชำระค่ารักษา
  2. มีสิทธิเข้ารับบริการกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ที่ ร.พ.ของรัฐทั่วประเทศ โดยไม่ต้องชำระค่ารักษา
  3. มีสิทธิเข้ารับทันตบริการ ที่ ร.พ.ทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ กรณี อุดฟัน ถอนฟัน โรคเหงือก เอกซเรย์เพื่อการดังกล่าว
  4. มีสิทธิเข้ารับการรักษานอกเขต อ.หาดใหญ่ ณ สถานพยาบาลของรัฐภายในประเทศได้

    [มหาวิทยาลัยคุ้มครองค่ารักษา ช่วงรอขึ้นสิทธิฯ ไม่เกิน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่แจ้งขอขึ้นสิทธิฯ]

2). นักศึกษาที่ไม่ขึ้นสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า ร.พ.สงขลานครินทร์

  1. มีสิทธิเข้ารับบริการที่ คลินิกปฐมภูมิ คลินิกเฉพาะโรค คลินิกทันตกรรม ห้องฉุกเฉิน หรือศูนย์สุขภาพ นศ.
  2. มีสิทธิเข้ารับบริการกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ที่ ร.พ.ของรัฐทั่วประเทศ โดยไม่ต้องชำระค่ารักษา
  3. มีสิทธิเข้ารับทันตบริการ ที่ ร.พ.ทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ กรณี อุดฟัน ถอนฟัน โรคเหงือก เอกซเรย์เพื่อการดังกล่าว
  4. มีสิทธิเข้ารับการรักษานอกเขต อ.หาดใหญ่ ณ ร.พ.ของรัฐภายในประเทศได้

หมายเหตุ 

มหาวิทยาลัยคุ้มครองค่ารักษา ตามข้อ 1(3)(4) ข้อ 2(1)(3)(4) และผู้รอขึ้นสิทธิฯ ร.พ.สงขลานครินทร์ วงเงินรวมกันไม่เกินคนละ 3,000 บาท/ปีการศึกษา โดย นศ.ต้องสำรองจ่ายเงิน นำหลักฐาน (1-4) เบิกจ่ายเงินได้ที่งานสวัสดิการและทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษาฯ โทร. 074-282210/ 282682 เบอร์ภายใน 2210/ 2682

  1. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง                   
  2. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง
  3. สำเนาบัตรประชาชน
  4. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร นศ. 
 

 

การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 

ผู้มีสิทธิ:

นักศึกษา วข.หาดใหญ่ สัญชาติไทย และชำระค่าบำรุงสุขภาพแล้ว

การคุ้มครอง:

การคุ้มครองจะได้รับการคุ้มครองอุบัติเหตุทุกประเภทที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เนื่องจากอุบัติเหตุตลอด ๒๔ ชั่วโมงทั่วโลก

สถานที่รักษา:

     การใช้สิทธิ์เข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์และสถานพยาบาลที่มีข้อตกลงกับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) เช่น โรงพยาบาลกรุงเทพ หาดใหญ่ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี หาดใหญ่ โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ ผู้เอาประกันภัยสามารถยื่นบัตรประจาตัว ผู้เอาประกันภัย โดยไม่ต้องชาระเงิน

     การใช้สิทธิ์เข้ารับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลอื่นที่ไม่มีข้อตกลงกับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) ผู้เอาประกันภัยจะต้องชาระเงินค่ารักษาพยาบาลไปก่อน และสามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวคืนได้ที่ งานสวัสดิการและทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยจะต้องมีเอกสารประกอบการเบิกจ่าย คือ

 1. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง     
 2. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง
 3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร นศ. 

ค่ารักษา: จ่ายตามจริง ไม่เกิน 20,000 บาท/อุบัติเหตุแต่ละครั้ง 

 

✎เอกสารแนบ (คลิกที่นี่)

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จาก การบริการประกันสุขภาพ (psu.ac.th)

 

หน่วยกิจการนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

074-288834/ 091-0499577

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.student.pharmacy.psu.ac.th