ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๖๐


เครื่องแบบนักศึกษาที่ใช้เป็นปกติ

uniform 1 1536x1086

 

เครื่องแบบนักศึกษาในงานพิธี

uniform formal 1 1536x1086