ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเภสัชศาสตร์รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2564


 เอกสารแนบ

 

ทุนการศึกษามูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ จํานวน 3 ทุนๆ ละ 30,000 บาท เป็นทุนรายปี

 1. นางสาวนิโรสมี นิแวนิยอ รหัสนักศึกษา 6110710078
 2. นางสาวอัสมา สายวารี รหัสนักศึกษา 6210712021
 3. นางสาวจุฑามณี วิมลวัทน์ รหัสนักศึกษา 6310710008 

ทุนการศึกษาเภสัชกรกษิดิ์เดช ทองผ่อง จํานวน 6 ทุนๆ ละ 10,000 บาท เป็นทุนรายปี

 1. นางสาวจรัสศรี ระเห็จหาญ รหัสนักศึกษา 5910710006
 2. นายคมสัน จิตต์มหา รหัสนักศึกษา 6010710065
 3. นายเศรษฐพงศ์ แซ่โง้ว รหัสนักศึกษา 6110710062
 4. นางสาวโสภาพรรณ โสภาโพธิ์ รหัสนักศึกษา 6110710067
 5. นางสาวสิริวิมล ชูแก้ว รหัสนักศึกษา 6110712040
 6. นายวิศิษฐ์ ริมเขต รหัสนักศึกษา 6110712055 

ทุนการศึกษาอาจารย์เฉลิมพล สุวัฒโน จํานวน 2 ทุนๆ ละ 10,000 บาท เป็นทุนรายปี

 1. นางสาวดวงกมล จริงภราดร  รหัสนักศึกษา 5910710090
 2. นางสาวอัสมา กาแบ รหัสนักศึกษา 6210712020 

ทุนการศึกษารองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ศรัณยู สงเคราะห์ จํานวน 2 ทุนๆ ละ 10,000 บาท เป็นทุนรายปี

 1. นางสาวพิมพ์ลภัส ศรีนคร รหัสนักศึกษา 6010710107
 2. นางสาวศุภนิดา ไพชํานาญ รหัสนักศึกษา 6010712054

ทุนการศึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร ภูริพัฒนาวงศ์ จํานวน 1 ทุน มูลค่า 5,000 บาท เป็นทุนรายปี

 1. นางสาววิภาดา กาญจนรัตน์ รหัสนักศึกษา 591071007

ททุนการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ จํานวน 9 ทุนๆ ละ 10,000 บาท เป็นทุนรายปี

 1. นายวุฒิโชค นุ่นจุ้ย รหัสนักศึกษา 5910712030
 2. นายอารีฟ อาร์บู รหัสนักศึกษา 5910712057
 3. นางสาวโซรายา เจะแว รหัสนักศึกษา 6110710017
 4. นางสาวอินทิรา ศรีสังข์ทอง รหัสนักศึกษา 6210710061
 5. นางสาววรกานต์ หนูคง รหัสนักศึกษา 6210712011
 6. นางสาวศิรินทร์ทิพย์ จอนนิตย์ รหัสนักศึกษา 6310712050
 7. นางสาวมณทิชา จันต๊ะวงค์ รหัสนักศึกษา 6110712073
 8. นางสาวลลิตา จริงจิตร รหัสนักศึกษา 6110712074
 9. นางสาวฮุสนัย แวสะแลแม รหัสนักศึกษา 6410712073 

ทุนการศึกษาจํานวน 1 ทุน มูลค่า 8,400 บาท เป็นทุนรายปี

 1. นางสาวอัยชะห์ ยะโกะ รหัสนักศึกษา 6310712063

ทุนการศึกษาจํานวน 1 ทุน มูลค่า 7,000 บาท เป็นทุนรายปี

 1. นายกันตรักษ์ พ่วงเกิด รหัสนักศึกษา 6210710033

ทุนการศึกษาจํานวน 32 ทุนๆ ละ 5,000 บาท เป็นทุนรายปี

 1. นางสาวขวัญกมล สิทธิชัย รหัสนักศึกษา 5910710005
 2. นางสาวธิติสุดา เอี้ยวเหล็ก รหัสนักศึกษา 5910710033
 3. นายธีรโชติ เสาวคนธ์ รหัสนักศึกษา 5910710034
 4. นายวิชญ์ศรุต รัตนบุรี รหัสนักศึกษา 5910712027
 5. นางสาวนาซนีน ไวยรูป รหัสนักศึกษา 5910712061
 6. นางสาวมัชฌิมา แสงเรือง รหัสนักศึกษา 5910712064
 7. นางสาวอรนาฎ ขุนราช รหัสนักศึกษา 6010710059
 8. นางสาวศุภพิชญ์ ฑีฆายุ รหัสนักศึกษา 6010712029
 9. นางสาวณัฐรดา ลีเตชานนท์ รหัสนักศึกษา 6010712042
 10. นางสาวอังสุมาลิน ศรีสุข รหัสนักศึกษา 6010712058
 11. นางสาวมนัสวี ใบระเหม รหัสนักศึกษา 6110710045
 12. นางสาวอัฐภิญญา สุขจันทร์ รหัสนักศึกษา 6110710068
 13. นางสาวอริยา ยอดดําเนิน รหัสนักศึกษา 6110710091
 14. นางสาวอรปรียา ซันสุวรรณ รหัสนักศึกษา 6110712059
 15. นางสาวพรพิสุทธิ์ บุญมณี รหัสนักศึกษา 6110712065
 16. นางสาวมัทธีรัฐ อุทุมพิรัตน์ รหัสนักศึกษา 6110712068
 17. นางสาวโชษิตา ศิริวัฒน์ รหัสนักศึกษา 6110712072
 18. นางสาวมาลิสา มาลีหอม รหัสนักศึกษา 6210710023
 19. นางสาวชลดา เด่นมาลัย รหัสนักศึกษา 6210710071
 20. นางสาวปิยาพัชร ชะโนวรรณะ รหัสนักศึกษา 6210710094
 21. นายไวทัศน์ ตั้งจิตร์สําราญ รหัสนักศึกษา 6210710102
 22. นางสาวฟัรฮะห์ สะอะ รหัสนักศึกษา 6210712009
 23. นางสาวศศิกานต์ พรมสิทธิ์ รหัสนักศึกษา 6310710062
 24. นางสาวนริสสร พันธุ์โรจนกุล รหัสนักศึกษา 6310712020 
 25. นางสาวสราลี แพร่นาม รหัสนักศึกษา 6310712038
 26. นางสาวปัณณพร อาจกล้า รหัสนักศึกษา 6310712055
 27. นางสาวกฤตพร เก้าเตชะกุล รหัสนักศึกษา 6410710001
 28. นางสาวปิยนุช มืดเกิด รหัสนักศึกษา 6410710013
 29. นางสาวอาภัสรา วุฒิศักดิ์ รหัสนักศึกษา 6410710031
 30. นางสาวทัชพร ปรีชา รหัสนักศึกษา 6410710052
 31. นางสาวภาวินี มูเนาวเราะ รหัสนักศึกษา 6410710073
 32. นายอับดุลฮาลืม อูโดะ รหัสนักศึกษา 6410710088 

ทุนการศึกษาศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ม.อ. รุ่นที่ 21 จํานวน 1 ทุน มูลค่า 3,000 บาท เป็นทุนรายปี

 1. นายกันตรักษ์ พ่วงเกิด รหัสนักศึกษา 6210710033 

ทุนการศึกษาเภสัชกรดุสิต ศุภวัฒนาวงศ์ จํานวน 1 ทุน มูลค่า 1,600 บาท เป็นทุนรายปี

 1. นางสาวอัยชะห์ ยะโกะ รหัสนักศึกษา 6310712063 

 

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าว รายงานตัวพร้อมส่งหลักฐานการรับเงินทุนการศึกษา (สําเนาหน้าสมุดบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์)

ที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หน่วยกิจการนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์

ภายใน วันที่ 23 กรกฎาคม 2564