รายละเอียดการยื่นแบบคําร้องผ่อนผันการเข้าตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจําการ ประจำปี พ.ศ.2565


เอกสารแนบ

นักศึกษาชายที่เกิดในปี พ.ศ. 2544 หากมีความประสงค์ให้มหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการผ่อนผันการเข้าตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจําการ โดยสามารถยื่นแบบคําร้อง ที่อาคารสํานักงานหอพัก นักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564

พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้ 

  1. ใบคําร้องขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารฯ จํานวน 1 ฉบับ

  2. สําเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.๓๕)  จํานวน 2 ฉบับ

  3. สําเนาใบสําคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.๙) จํานวน 2 ฉบับ

  4. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 2 ฉบับ

  5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 2 ฉบับ

  6. สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา จํานวน 2 ฉบับ 

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 074-282681

 

หมายเหตุ : ในกรณีที่นักศึกษาที่ได้ดําเนินการผ่อนผันฯ ในปีที่ผ่านมาแล้ว นักศึกษาไม่ต้องดําเนินการ ผ่อนผันฯ อีก แต่ต้องไปรายงานตัวด้วยตนเองในวันและเวลาตามหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.๓๕) ทุกปี จนกว่าจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาหรือมีอายุเกิน ๒๑ ปี บริบูรณ์ มิฉะนั้นจะถือว่ายกเลิกการผ่อนผันดังกล่าว และจะมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ รับราชการทหารฯ