รายละเอียดการเปิดปิดหอพักนักศึกษาปีการศึกษา 2564


เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของหอพักนักศึกษา กองพัฒนาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จึงได้กำหนดปิด-เปิดหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ดังนี้

  1. ปิดหอพักภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564
  2. เปิดหอพักภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564

เอกสารแนบ