ชั้นปีที่ 1
นายภูภพ ยุคุณธร ยาหลี รหัสนักศึกษา 6110710044
นายพีรวิชญ์ สินสงวน รหัสนักศึกษา 6110712032 
1 1 1 2

ชั้นปีที่ 2
นายพชร สุทธาพิทักษ์ รหัสนักศึกษา 6010710078
นางสาวธัญญรัตน์ รุ่งเรืองอุดมกิจ รหัสนักศึกษา 6010712044 
2 1 2 2

ชั้นปีที่ 3
นายธีรโชติ เสาวคนธ์ รหัสนักศึกษา 5910710034
นางสาวมัชฌิมา แสงเรือง รหัสนักศึกษา 5910712064 
3 1 3 2

ชั้นปีที่ 4
นางสาวณัฐนิช เอกวัฒนพล รหัสนักศึกษา 5810710018
นางสาวพิราวรรณ ขุนกิจ รหัสนักศึกษา 5810712022
4 1 4 2

ชั้นปีที่ 5
นางสาวเมธาพร บุญช่วย รหัสนักศึกษา 5710710038
นางสาวชุตินันท์ ชาญตระกูลทวี รหัสนักศึกษา 5710712008
5 1 5 2

ชั้นปีที่ 6
นางสาวสุทธาสินี สุทัสน์มาลี รหัสนักศึกษา 5610710061
นายศุภกันต์ รัถยารังสี รหัสนักศึกษา 5610712039
6 1 6 2

ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561