ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565


 

ชั้นปีที่  สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ  สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม

1

นางสาวปณิฑา ชีวะธรลาภ

รหัสนักศึกษา 6510710077

โทรศัพท์ 099-4569366

นางสาวแพรพลอย ทองไถ้ผา

รหัสนักศึกษา 6510712046

โทรศัพท์ 086-3515449


2

นางสาวปนัดดา หอมหวล

รหัสนักศึกษา 6410710061

โทรศัพท์ 092-2610198

นางสาวกชมน ชูเซ่ง

รหัสนักศึกษา 6410712028

โทรศัพท์ 097-4416366


3

นางสาวปณิญชญาณ์ สามารถ

รหัสนักศึกษา 6310710033

โทรศัพท์ 091-8457727

นายชัยทัต ด้วงเขียว

รหัสนักศึกษา 6310712009

โทรศัพท์ 062-0697969


4

นางสาวยุพาวดี แซ่โค้ว

รหัสนักศึกษา 6210710054

โทรศัพท์ 080-1363725

นายภูริทัต คงคา

รหัสนักศึกษา 6210712065

โทรศัพท์ 083-3893116


5

นางสาววิมลฉัตร โพธิ์เรีย

รหัสนักศึกษา 6110710055

โทรศัพท์ 095-1211411

นางสาวสุธิตา แดหวา

รหัสนักศึกษา 6110712058

โทรศัพท์ 095-765177


6

นางสาวจรรยพร ไพโรจน์

รหัสนักศึกษา 6010710013

โทรศัพท์ 089-4678310

นางสาวศิวพร สุคนธ์สุนทร

รหัสนักศึกษา 6010712069

โทรศัพท์ 084-8495115

   

 


 

 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565


 

ชั้นปีที่  สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ  สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม

1

นางสาวปณิฑา ชีวะธรลาภ

รหัสนักศึกษา 6510710077

เบอร์โทร 099-4569366

นายรัฐพงศ์ ชาญวิชา

รหัสนักศึกษา 6510712048

เบอร์โทร 093-8356073


2

นายเมธาสิทธิ์ บุญช่วย

รหัสนักศึกษา 6410710074

เบอร์โทร 098-3167738

นายภูมิพงศ์ รองยาง

รหัสนักศึกษา 6410712017

เบอร์โทร 063-7436470


3

นางสาวชนกนันท์ ทัลวัลลิ์

รหัสนักศึกษา 6310710078

เบอร์โทร 090-1744630

นายชินาธิป แก้วกำยาน

รหัสนักศึกษา 6310712010

เบอร์โทร 082-2661792


4

นางสาวธันยพร รองสวัสดิ์

รหัสนักศึกษา 6210710080

เบอร์โทร 081-0893352

นางสาวอังคณา คงไพฑูรย์

รหัสนักศึกษา 6210712019

เบอร์โทร 083-6448530


5

นายณัฐภัทร ไพฤทธิ์

รหัสนักศึกษา 6110710023

เบอร์โทร 093-5844536

นางสาวจิรนันท์ บุญทิพย์

รหัสนักศึกษา 6110712007

เบอร์โทร 095-4260949


6

นางสาวสาธิกา อรัญดร

รหัสนักศึกษา 6010710085

เบอร์โทร 081-4675345

นางสาวชนม์นิภาทองอ่อน

รหัสนักศึกษา 6010712060

เบอร์โทร 084-5871029