ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566


 

ชั้นปีที่  สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ  สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม

1

รหัสนักศึกษา 6510710029

วินทกร หนูสีแก้ว

โทรศัพท์ 0950250557

รหัสนักศึกษา 6510712032

ดุษธรา ชีวะธนลาภ

โทรศัพท์ 0624293514


2

รหัสนักศึกษา 6510710081

พงศพัศ ประภัสสร

โทรศัพท์ 062604484

รหัสนักศึกษา 6510712060

สิรภพ เกตณรายณ์

โทรศัพท์ 0954124167


3

รหัสนักศึกษา 6410710074

เมธาสิทธิ์ บุญช่วย

โทรศัพท์ 0983167738

รหัสนักศึกษา 6410712025

สุชานันท์ ใสบริสุทธิ์

โทรศัพท์ 0873970249


4

รหัสนักศึกษา 6310710084

ภัทรวิชญ์ ฉัตรตระกูลไพศาล

โทรศัพท์ 0961676673

รหัสนักศึกษา 6310712060

ณิศลักษณ์ กิจไพบูลย์ชัย

โทรศัพท์ 0922865479


5

รหัสนักศึกษา 6210710089

นารดา ศิริบุญญะสุข

โทรศัพท์ 0997560027

รหัสนักศึกษา 6210712044

กฤตยา เลาะปนสา

โทรศัพท์ 0948070133


6

รหัสนักศึกษา 6110710003

กนกวรรณ จันทร์เพ็ญ

โทรศัพท์ 0980162164

รหัสนักศึกษา 6110712009

ชยาภรณ์ แสงสุวรรณ์

โทรศัพท์ 0992875466

   

 


 

 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566


 

ชั้นปีที่  สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ  สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม

1

   

2

   

3

   

4

   

5

   

6