กิจกรรมปี 2562

โครงการพัฒนาทักษะด้านภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม

โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์