ผลงาน/รางวัลปีการศึกษา 2562

ผลการคัดเลือกนนักกิจกรรมตัวอย่างและโครงการกิจกรรมดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

คณะเภสัชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับรางวัล IPIC 2019