ทุนการศึกษามูลนิธิเบอร์ลินสายฝน
จำนวน 2 ทุน มูลค่า 40,000 บาท/ทุน เป็นทุนต่อเนื่อง
1. น.ส.มิ่งขวัญ หวาหาบ รหัสนักศึกษา 6510710031
2. น.ส.ฮุสนัย แวสะแลแม รหัสนักศึกษา 6410712073

ทุนการศึกษามูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์
จำนวน 2 ทุน มูลค่า 30,000 บาท/ทุน เป็นทุนรายปี
1. น.ส.โสภาพรรณ โสภาโพธิ์ รหัสนักศึกษา 6110710067
2. นายตันติกร อินทร์ขัน รหัสนักศึกษา 6010710111

ทุนการศึกษาชมรมเภสัชกรภาคใต้
จำนวน 5 ทุน มูลค่า 10,000 บาท/ทุน เป็นทุนรายปี
1. น.ส.นูซีลา มาหะมะ รหัสนักศึกษา 6110712024
2. น.ส.อัฐภิญญา สุขจันทร์ รหัสนักศึกษา 6110710068
3. น.ส.สิริวิมล ชูแก้ว รหัสนักศึกษา 6110712040
4. น.ส.พรพิสุทธิ์ บุญมณี รหัสนักศึกษา 6110712065
5. น.ส.ปิยฉัตร ร้อยศรี รหัสนักศึกษา 6110712026

ทุนการศึกษาอาจารย์เฉลิมพล สุวัฒโน
จำนวน 1 ทุน มูลค่า 20,000 บาท เป็นทุนรายปี
1. น.ส.อินทิรา ศรีสังข์ทอง รหัสนักศึกษา 6210710061

ทุนการศึกษาบริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด
จำนวน 1 ทุน มูลค่า 20,000 บาท เป็นทุนรายปี
1. น.ส.อรปรียา ซุ้นสุวรรณ รหัสนักศึกษา 6110712059

ทุนการศึกษามูลนิธิพระมนตรีพจนกิจ
จำนวน 1 ทุน มูลค่า 18,000 บาท เป็นทุนรายปี
1. นายเศรษฐพงค์ แซ่โง้ว รหัสนักศึกษา 6110710062

ทุนการศึกษา ศ.ดร.ภก.ธีระพล ศรีชนะ
จำนวน 1 ทุน มูลค่า 15,000 บาท เป็นทุนรายปี
1. นายชิษชณุ ช่วยเกิด รหัสนักศึกษา 6610710005

ทุนการศึกษา รศ.ดร.ภญ.รุ่งนภา ศรีชนะ
จำนวน 2 ทุน มูลค่า 10,000 บาท/ทุน เป็นทุนรายปี
1. นายชิติกรณ์ เทพทวี รหัสนักศึกษา 6510712032
2. น.ส.อาภัสรา วุฒิศักดิ์ รหัสนักศึกษา 6410710031

ทุนการศึกษา รศ.ดร.ภญ.ศรัณยู สงเคราะห์
จำนวน 2 ทุน มูลค่า 10,000 บาท/ทุน เป็นทุนรายปี
1. น.ส.นริสสร พันธุ์โรจนกุล รหัสนักศึกษา 6310712020
2. น.ส.ชฎาพร ชาภูวงษ์ รหัสนักศึกษา 6510712003

ทุนการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
จำนวน 28 ทุน วงเงิน 250,000 บาท เป็นทุนรายปี
1. นายธนทัต ศิลปธีรธร รหัสนักศึกษา 6410710053 มูลค่า 20,000 บาท
2. น.ส.สาธิตา สีหะรัญ รหัสนักศึกษา 6310712039 มูลค่า 20,000 บาท
3. นายกันตรักษ์ พ่วงเกิด รหัสนักศึกษา 6210710033 มูลค่า 20,000 บาท
4. นายเศรษฐพงค์ แซ่โง้ว รหัสนักศึกษา 6110710062 มูลค่า 20,000 บาท
5. น.ส.นูรฟาซีลา มะ รหัสนักศึกษา 6510712011 มูลค่า 10,000 บาท
6. น.ส.ปณีตศิลป์ ปิงแก้ว รหัสนักศึกษา 6510710019 มูลค่า 10,000 บาท
7. นายธนวิชญ์ ทักถาม รหัสนักศึกษา 6310712018 มูลค่า 10,000 บาท
8. น.ส.ศิรินทร์ทิพย์ จอนนิตย์ รหัสนักศึกษา 6310712050 มูลค่า 10,000 บาท
9. น.ส.อัสมา กาแบ รหัสนักศึกษา 6210712020 มูลค่า 10,000 บาท
10. น.ส.ชลดา เด่นมาลัย รหัสนักศึกษา 6210710071 มูลค่า 10,000 บาท
11. น.ส.ชนิกานต์ ศรีถัด รหัสนักศึกษา 6210712048 มูลค่า 10,000 บาท
12. น.ส.นูซีลา มาหะมะ รหัสนักศึกษา 6110712024 มูลค่า 10,000 บาท
13. น.ส.โสภาพรรณ โสภาโพธิ์ รหัสนักศึกษา 6110710067 มูลค่า 10,000 บาท
14. นายตันติกร อินทร์ขัน รหัสนักศึกษา 6010710111 มูลค่า 10,000 บาท
15. นายชิษชณุ ช่วยเกิด รหัสนักศึกษา 6610710005 มูลค่า 5,000 บาท
16. น.ส.ชเนตลักษณ์ อภินันทน์ถิระ รหัสนักศึกษา 6610712026 มูลค่า 5,000 บาท
17. นายอธิคม นวลงาม รหัสนักศึกษา 6510710044 มูลค่า 5,000 บาท
18. นายธีรภัทร แก้วยอด รหัสนักศึกษา 6510710068 มูลค่า 5,000 บาท
19. นายสิทธิศักดิ์ มีสัจ รหัสนักศึกษา 6510712023 มูลค่า 5,000 บาท
20. นายสุไลมาน สะมะนุง รหัสนักศึกษา 6410710085 มูลค่า 5,000 บาท
21. นายธนัช รติประเสริฐ รหัสนักศึกษา 6410712007 มูลค่า 5,000 บาท
22. น.ส.อภิชญา ศิริจริยวัตร รหัสนักศึกษา 6410712070 มูลค่า 5,000 บาท
23. น.ส.มาลิสา มาลีหอม รหัสนักศึกษา 6210710023 มูลค่า 5,000 บาท
24. น.ส.ฉัตรสุดา เก้าเอี้ยน รหัสนักศึกษา 6210710039 มูลค่า 5,000 บาท
25. น.ส.ฟัรฮะห์ สะอะ รหัสนักศึกษา 6210712009 มูลค่า 5,000 บาท
26. น.ส.วรกานต์ หนูคง รหัสนักศึกษา 6210712011 มูลค่า 5,000 บาท
27. น.ส.นันฑมาศ ลิ่มวัฒน์สัมพันธ์ รหัสนักศึกษา 6210710012 มูลค่า 5,000 บาท
28. นายอภิสิทธิ์ นิยมเดชา รหัสนักศึกษา 6110712045 มูลค่า 5,000 บาท

ทุนการศึกษาสนับสนุนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19
จำนวน 23 ทุน วงเงิน 100,000 บาท เป็นทุนรายปี
1. น.ส.อัสนี ศรีทองเทศ รหัสนักศึกษา 6610712052 มูลค่า 5,000 บาท
2. น.ส.จิรัฐิพร หนูนวล รหัสนักศึกษา 6510710006 มูลค่า 5,000 บาท
3. นายพสธร พุ่มทอง รหัสนักศึกษา 6510710024 มูลค่า 5,000 บาท
4. นายธนภัทร ขจรเดชะศักดิ์ รหัสนักศึกษา 6510710066 มูลค่า 5,000 บาท
5. น.ส.จุฑามาศ กล้ามาก รหัสนักศึกษา 6510710055 มูลค่า 5,000 บาท
6. นายภากร สุขแสงศรี รหัสนักศึกษา 6410710072 มูลค่า 5,000 บาท
7. น.ส.จุฑามณี วิมลวัทน์ รหัสนักศึกษา 6310710008 มูลค่า 5,000 บาท
8. นายธีทัต อัคราธิการ รหัสนักศึกษา 6210710081 มูลค่า 5,000 บาท
9. น.ส.บุญนิษา สมตน รหัสนักศึกษา 6610710016 มูลค่า 4,000 บาท
10. นายฐนดล เกิดอรุณ รหัสนักศึกษา 6610712029 มูลค่า 4,000 บาท
11. น.ส.วริศรา เกิดความเย็น รหัสนักศึกษา 6610712047 มูลค่า 4,000 บาท
12. นายอับดุลฮาลีม อูโดะ รหัสนักศึกษา 6410710088 มูลค่า 4,000 บาท
13. นายกษิดิ์เดช คงทอง รหัสนักศึกษา 6310710002 มูลค่า 4,000 บาท
14. นายภูมิพัฒน์ นวลเทศ รหัสนักศึกษา 6310710054 มูลค่า 4,000 บาท
15. น.ส.อัสมา สายวารี รหัสนักศึกษา 6210712021 มูลค่า 4,000 บาท
16. น.ส.ลลิตา จริงจิตร รหัสนักศึกษา 6110712074 มูลค่า 4,000 บาท
17. น.ส.รติกร มณีโรจน์ รหัสนักศึกษา 6110710049 มูลค่า 4,000 บาท
18. น.ส.โชษิตา ศิริวัฒน์ รหัสนักศึกษา 6110712072 มูลค่า 4,000 บาท
19. น.ส.วารุณี บุญชู รหัสนักศึกษา 6110712075 มูลค่า 4,000 บาท
20. น.ส.โซรายา เจะแว รหัสนักศึกษา 6110710017 มูลค่า 4,000 บาท
21. นายชัยตระกูล จับปรั่ง รหัสนักศึกษา 6110710015 มูลค่า 4,000 บาท
22. น.ส.มนัสวี ใบระเหม รหัสนักศึกษา 6110710045 มูลค่า 4,000 บาท
23. น.ส.กชพร จิตบุญ รหัสนักศึกษา 6110710001 มูลค่า 4,000 บาท

ทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์
จำนวน 4 ทุน มูลค่า 5,000 บาท/ทุน เป็นทุนรายปี
1. นายอภิสิทธิ์ นิยมเดชา รหัสนักศึกษา 6110712045
2. นายวิศิษฏ์ ริมเขต รหัสนักศึกษา 6110712055
3. น.ส.นิโรสมี นิแวนิยอ รหัสนักศึกษา 6110710078
4. น.ส.ณัฏฐณิชา ขวัญรัตน์ รหัสนักศึกษา 6110710075

ทุนการศึกษา ดร.ภก.ธีรภัทร  นวลน้อย
จำนวน 1 ทุน มูลค่า 5,000 บาท เป็นทุนรายปี

1. นายสุไลมาน สะมะนุง               รหัสนักศึกษา  6410710085

ทุนการศึกษาศิษย์เก่าคณะเภสัชฯ ม.อ. รุ่นที่ 21

จำนวน 1 ทุน มูลค่า 3,000 บาท  เป็นทุนรายปี

1. น.ส.อัสมา สายวารี                   รหัสนักศึกษา  6210712021

ทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์ (เพิ่มเติม)
จำนวน 6 ทุน วงเงิน 20,000 บาท เป็นทุนรายปี

1. น.ส.ว่านแก้ว กิ้มเฉี้ยง                รหัสนักศึกษา  6110710054            มูลค่า  3,500 บาท
2. 
นายทวีศักดิ์ เจนยงศักดิ์             รหัสนักศึกษา  6110710028            มูลค่า  3,500 บาท
3. 
น.ส.มาซีต๊ะ เคี้ยนหิ้น                 รหัสนักศึกษา  6110710047            มูลค่า  3,500 บาท
4. 
น.ส.ชยาภรณ์ แสงสุวรรณ์           รหัสนักศึกษา  6110712009            มูลค่า  3,500 บาท
5. 
นายรัฐพงค์ สันหลี                    รหัสนักศึกษา  6110710050            มูลค่า  3,000 บาท
6. 
น.ส.ชลดา บรรดาศักดิ์               รหัสนักศึกษา  6110710072            มูลค่า  3,000 บาท

 

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าว รายงานตัวพร้อมส่งหลักฐานการรับเงินทุนการศึกษา ที่หน่วยพัฒนานักศึกษา   คณะเภสัชศาสตร์ ภายในวันที่  24  กรกฎาคม  2566  (ใบสำคัญรับเงินทุน : ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์หน่วยพัฒนานักศึกษา student.pharmacy.psu.ac.th)

 

 

 

 

Send us a messagestudentaffair.rx.psu@gmail.com
 

ติดต่องานกิจการนักศึกษา

074-288-834

 

ที่อยู่ 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110