รายชื่อนักศึกษาสมัครทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2566

ณ วันที่ 9 ก.ค. 66

(ปิดรับสมัคร 9 ก.ค. 66/ สัมภาษณ์ 15 ก.ค. 66 ตารางสัมภาษณ์จะแจ้งอีกครั้ง)

 

ลำดับที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อสกุล

ชั้นปี

1

6610710011

นายธนพล  กล่อมขจิต

1

2

6610710016

น.ส.บุญนิษา  สมตน

1

3

6610710036

น.ส.สุดารัตน์  หมวดดำ

1

4

6610712026

น.ส.ชเนตลักษณ์  อภินันทน์ถิระ

1

5

6610712029

นายฐนดล  เกิดอรุณ

1

6

6610712047

น.ส.วริศรา  เกิดความเย็น

1

7

6610712052

น.ส.อัสนี  ศรีทองเทศ

1

8

6510710006

น.ส.จิรัฐิพร  หนูนวล

2

9

6510710019

น.ส.ปณิตศิลป์  ปิงแก้ว

2

10

6510710024

นายพสธร  พุ่มทอง

2

11

6510710031

น.ส.มิ่งขวัญ  หวาหาบ

2

12

6510710044

นายอธิคม  นวลงาม

2

13

6510710055

น.ส.จุฑามาศ  กล้ามาก

2

14

6510710066

นายธนภัทร  ขจรเดชะศักดิ์

2

15

6510710068

นายธีรภัทร  แก้วยอด

2

16

6510712003

น.ส.ชฎาพร  ชาภูวงษ์

2

17

6510712011

น.ส.นูรฟาซีลา  มะ

2

18

6510712023

นายสิทธิศักดิ์  มีสัจ

2

19

6510712032

นายชิติกรณ์  เทพทวี

2

20

6510712048

นายรัฐพงศ์  ชาญวิชา

2

21

6410710031

น.ส.อาภัสรา  วุฒิศักดิ์

3

22

6410710053

นายธนทัต  ศิลปธีรธร

3

23

6410710072

นายภากร  สุขแสงศรี

3

24

6410710085

นายสุไลมาน  สะมะนุง

3

25

6410712007

นายธนัช  รติประเสริฐ

3

26

6410712070

น.ส.อภิชญา  ศิริจริยวัตร

3

27

6410712073

น.ส.ฮุสนัย  แวสะแลแม

3

28

6310710002

นายกษิดิ์เดช  คงทอง

4

29

6310710008

น.ส.จุฑามณี  วิมลวัทน์

4

30

6310712018

นายธนวิชญ์  ทักถาม

4

31

6310712020

น.ส.นริสสร  พันธุ์โรจนกุล

4

32

6310712039

น.ส.สาธิตา  สีหะรัญ

4

33

6310712050

น.ส.ศิรินทร์ทิพย์  จอนนิตย์ 

4

34

6210710039

น.ส.ฉัตรสุดา  เก้าเอี้ยน

5

35

6210710061

น.ส.อินทิรา  ศรีสังข์ทอง

5

36

6210710071

น.ส.ชลดา  เด่นมาลัย

5

37

6210710081

นายธีทัต  อัคราธิการ

5

38

6210710082

นายนนทฤทธิ์  ศักดา

5

39

6210712009

น.ส.ฟัรฮะห์  สะอะ

5

40

6210712011

น.ส.วรกานต์  หนูคง

5

41

6210712020

น.ส.อัสมา  กาแบ

5

42

6210712021

น.ส.อัสมา  สายวารี

5

43

6210712048

น.ส.ชนิกานต์  ศรีถัด

5

44

6010710111

นายตันติกร  อินทร์ขัน

6

45

6110710001

น.ส.กชพร  จิตบุญ

6

46

6110710015

นายชัยตระกูล  จับปรั่ง

6

47

6110710017

น.ส.โซรายา  เจะแว

6

48

6110710028

นายทวีศักดิ์  เจนยงศักดิ์

6

49

6110710045

น.ส.มนัสวี  ใบระเหม

6

50

6110710047

น.ส.มาซีต๊ะ  เคี้ยนหิ้น

6

51

6110710049

น.ส.รติกร  มณีโรจน์

6

52

6110710050

นายรัฐพงค์  สันหลี

6

53

6110710054

น.ส.ว่านแก้ว  กิ้มเฉี้ยง

6

54

6110710062

นายเศรษฐพงค์  แซ่โง้ว

6

55

6110710067

น.ส.โสภาพรรณ  โสภาโพธิ์

6

56

6110710068

น.ส.อัฐภิญญา  สุขจันทร์

6

57

6110710072

น.ส.ชลดา  บรรดาศักดิ์

6

58

6110710078

น.ส.นิโรสมี  นิแวนิยอ

6

59

6110712009

น.ส.ชยาภรณ์  แสงสุวรรณ์

 6

60

6110712024

น.ส.นูซีลา  มาหะมะ

6

61

6110712026

น.ส.ปิยฉัตร  ร้อยศรี

6

62

6110712040

น.ส.สิริวิมล  ชูแก้ว

6

63

6110712045

นายอภิสิทธิ์  นิยมเดชา

6

64

6110712055

นายวิศิษฏ์  ริมเขต

6

65

6110712059

น.ส.อรปรียา  ซุ้นสุวรรณ

6

66

6110712065

น.ส.พรพิสุทธิ์  บุญมณี

6

67

6110712072

น.ส.โชษิตา  ศิริวัฒน์

6

68

6110712074

น.ส.ลลิตา  จริงจิตร

6

69

6110712075

น.ส.วารุณี  บุญชู

6

หมายเหตุ นศ.ที่ส่งใบสมัครทุนทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. แล้ว (ภายใน 9 ก.ค. 66) แต่ไม่มีรายชื่อตามตารางข้างต้น ติดต่อหน่วยพัฒนานักศึกษา ด่วน โทร. 091-0499577

 

 

Send us a messagestudentaffair.rx.psu@gmail.com
 

ติดต่องานกิจการนักศึกษา

074-288-834

 

ที่อยู่ 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110