เอกสารแนบ

นักศึกษาชายที่เกิดในปี พ.ศ. 2545 หากมีความประสงค์ให้มหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการผ่อนผันการเข้าตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจําการ โดยสามารถยื่นแบบคําร้อง ที่ อาคารสํานักงานหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565

พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้ 

  1. ใบคําร้องขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารฯ จํานวน 1 ฉบับ

  2. สําเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.๓๕)  จํานวน 2 ฉบับ

  3. สําเนาใบสําคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.๙) จํานวน 2 ฉบับ

  4. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 2 ฉบับ

  5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 2 ฉบับ

  6. สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา จํานวน 2 ฉบับ 

  7. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา (ฉบับจริง) จํานวน 1 ฉบับ 

 

หมายเหตุ : ในกรณีที่นักศึกษาที่ได้ดําเนินการผ่อนผันฯ ในปีที่ผ่านมาแล้ว นักศึกษาไม่ต้องดําเนินการ ผ่อนผันฯ อีก แต่ต้องไปรายงานตัวด้วยตนเองในวันและเวลาตามหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.๓๕) ทุกปี จนกว่าจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาหรือมีอายุเกิน ๒๖ ปี บริบูรณ์ มิฉะนั้นจะถือว่ายกเลิกการผ่อนผันดังกล่าว และจะมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ รับราชการทหารฯ

 

 

Send us a messagestudentaffair.rx.psu@gmail.com
 

ติดต่องานกิจการนักศึกษา

074-288-834

 

ที่อยู่ 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110