ผู้บริหาร/บุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ  สงคราม
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
โทร. 8833 (ภายใน), 074-288833
อีเมล  chalermkiat.s@psu.ac.th
นายอภิเดช  เลนุกูล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
โทร. 8834 (ภายใน), 074-288834, 074-465164
อีเมล  apidach.l@psu.ac.th